1 Getting Data into R / Veriyi R’a yükleme

1.1 Import Data

1.1.1 Import using RStudio

1.1.2 Import CSV File

1.1.2.1 How to import multiple .csv files at once?

https://stackoverflow.com/questions/11433432/how-to-import-multiple-csv-files-at-once

temp = list.files(pattern="*.csv")
myfiles = lapply(temp, read.delim)

temp = list.files(pattern="*.csv")
for (i in 1:length(temp)) assign(temp[i], read.csv(temp[i]))

temp = list.files(pattern="*.csv")
list2env(
 lapply(setNames(temp, make.names(gsub("*.csv$", "", temp))), 
     read.csv), envir = .GlobalEnv)
# Get the files names
files = list.files(pattern="*.csv")
# First apply read.csv, then rbind
myfiles = do.call(rbind, lapply(files, function(x) read.csv(x, stringsAsFactors = FALSE)))
library(data.table)
DT = do.call(rbind, lapply(files, fread))
# The same using `rbindlist`
DT = rbindlist(lapply(files, fread))
library(readr)
library(dplyr)
tbl = lapply(files, read_csv) %>% bind_rows()
data <- read.csv(
 switch(animal, 
     "dog" = "dogdata.csv", 
     "cat" = "catdata.csv",
     "rabbit" = "rabbitdata.csv")
)

1.1.4 Import Excel File

my_data <- read_excel(file.choose())


files <- list.files(pattern = ".xlsx")

data_xlsx_df <- map_df(set_names(files), function(file) {
 file %>% 
  excel_sheets() %>% 
  set_names() %>% 
  map_df(
   ~ read_xlsx(path = file, sheet = .x, range = "H3"),
   .id = "sheet")
}, .id = "file")

1.1.4.1 Import Sheets

1.1.5 Import SPSS File

1.1.6 Keep SPSS labels

read.spss komutu ile değer etiketlerini almasını ve bunu liste olarak değil de data.frame olarak kaydetmesini istiyoruz

aktardığımız data.frame’in özellikleri (attr) içinde değişkenlerin etiketleri var, bunları dışarı çıkartıyoruz

elde ettiğimiz data.frame’deki satır isimleri değişkenlerin isimleri oluyor, karşılarında da değişken etiketleri var satır isimlerini de dışarı çıkartıyoruz

Değişken etiketi olanları etiketleri ile diğerlerini olduğu gibi saklıyoruz

son olarak da data.frame’deki sütun isimlerini değiştiriyoruz

2 Export Data

2.0.1 Export to SPSS, while keeping labels

R’da factor olan label verdiğiniz değişkenleri SPSS ya da diğer istatistik programlarına aktardığınızda bu tanımlamaları korumak işimize yarar. Bunun için foreign paketi ile bir txt dosyası ve bir sps dosyası oluşturuyoruz. SPSS’te sps dosyasını açıp kodu çalıştırarak tekrar atanan değerler geri yükleniyor.


https://twitter.com/WeAreRLadies/status/1034817323922804737

f <- list.files( "my_folder", pattern = "*.csv", full.names = TRUE)
d <- purrr::map_df(f, readr::read_csv, .id = "id")

m <- lm(mpg ~ qsec + wt, data = mtcars)
broom::tidy(m)

Import a Directory of CSV Files at Once Using {purrr} and {readr}

https://www.gerkelab.com/blog/2018/09/import-directory-csv-purrr-readr/

data_dir %>% 
 dir_ls(regexp = "\\.csv$") %>% 
 map_dfr(read_csv, .id = "source") %>% 
 mutate(Month_Year = myd(Month_Year, truncated = 1))

https://suatatan.wordpress.com/2017/10/07/bulk-replacing-turkish-characters-in-r/

Turkish character sometimes became the menace for the data scientist. To avoid the risks